Algemene voorwaarden ter vaststelling van de Goede Doelen

Deze algemene voorwaarden zijn samengesteld om vast te stellen welke aanvragers in aanmerking komen voor een bijdrage uit de opbrengsten van het Parkfeestfestival.
Dit is een voortvloeisel van de statuten van de Stichting Parkfeest Oosterhout, vastgesteld op 11 november 1997 door notaris Hoeks te Oosterhout.
In deze statuten zijn in dit verband twee artikelen van belang:

Artikel 2, lid 1:

De stichting heeft ten doel de ondersteuning van breed maatschappelijke doelen in het algemeen en de ondersteuning van het Oosterhoutse carnaval in het bijzonder en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Artikel 3, lid 2:

Van de netto opbrengst van een parkfeest zal een derde deel bestemd zijn voor de vorming van vermogen van de stichting. Indien naar mening van het bestuur het vermogen van de stichting toereikend is kan hiervan worden afgeweken.
Van de restant netto opbrengst van een parkfeest zal een derde deel worden bestemd voor een breed maatschappelijk uitsluitend Oosterhouts doel en een derde gedeelte voor het Oosterhouts carnaval. Maximaal vijfenzeventig procent van het vermogen van de stichting mag worden aangewend voor het organiseren van een parkfeest.
Ten einde dit alles in goede banen te leiden is in de loop der jaren de behoefte ontstaan tot het komen van dit document. Hierin wordt aangegeven hoe wordt vastgesteld welke doelen in aanmerking komen een bijdrage uit het derde deel van de opbrengst van een parkfeest dat bestemd is voor een breed maatschappelijk uitsluitend Oosterhouts doel.
Deze algemene voorwaarden zijn vastgesteld door het bestuur van de Stichting Parkfeest Oosterhout tijdens de algemene bestuursvergadering d.d. 17 oktober 2006.

Artikel 1: de Commissie Goede Doelen

  1.1
  Door het bestuur van de Stichting Parkfeest Oosterhout wordt een commissie samengesteld; de zogenaamde Commissie Goede Doelen. Deze commissie bepaalt, met inachtname van deze algemene voorwaarden, of een aanvraag ingewilligd wordt.
  1.2
  Daar waar de commissie dit goed dunkt kan van deze algemene voorwaarden worden afgeweken. Dit gebeurt alleen in samenspraak met en na toestemming van het bestuur van de Stichting Parkfeest Oosterhout.
  1.3
  De commissie bestaat bij voorkeur uit vijf personen.Indien de commissie in voorkomende gevallen niet tot een beslissing komt dan wordt de aanvraag voorgelegd aan het bestuur van de Stichting Parkfeest Oosterhout en neemt het bestuur een beslissing.
  1.4
  De commissie komt in de maand september na het parkfeest van dat jaar bij elkaar om vast te stellen welke aanvragen in aanmerking komen voor een bijdrage.

Artikel 2: aanvragen

  2.1
  Alleen schriftelijk ingediende aanvragen worden in behandeling genomen.
  2.2
  Aanvragen dienen in ieder geval te voldoen aan de volgende eisen:
 • de naam van de organisatie waarvoor een aanvraag wordt ingediend;
 • de naam en functie binnen de organisatie van degene(n) die de aanvraag indienen;
 • de reden waarvoor een aanvraag wordt ingediend, alsmede een degelijke motivatie en onderbouwing waartoe een eventuele bijdrage dient. Indien mogelijk dient dit te worden onderbouwd met een gedetailleerde prijsopgave of offerte;
 • de (eventuele) datum waarop het evenement plaatsvindt waarvoor een eventuele bijdrage dient;
 • de reden waarom aanvrager van mening is dat zijn of haar aanvraag een breed maatschappelijk uitsluitend Oosterhouts doel dient;
 • de aanvraag dient te worden ingediend voor 1 september om in aanmerking te komen voor een eventuele bijdrage uit de opbrengsten van het parkfeest van dat jaar;

2.3Indien aanvragen naar mening van de commissie niet aan de hierboven genoemde voorwaarden voldoen dan zal de commissie de aanvrager hiervan op de hoogte stellen. De aanvrager kan dan binnen twee maanden de aanvraag aanvullen met de gegevens die nodig zijn voor het vaststellen of de aanvraag in aanmerking komt voor een eventuele bijdrage.
Overigens is hierbij van belang dat ook deze aanvullingen voor 1 september dienen te worden ingediend.
2.4Alleen die aanvragen waaruit blijkt dat met een bijdrage een breed maatschappelijk uitsluitend Oosterhouts doel gesteund wordt komen in aanmerking voor een bijdrage.
Daarbij wordt in ieder geval bekeken of de bijdrage dient voor de aanschaf van materialen die dit mogelijk maken en of deze materialen meermalen gebruikt gaan worden.
2.5Zoals aangegeven is een derde deel van de opbrengsten van het parkfeest van dat jaar bestemd voor het Oosterhoutse carnaval. Derhalve zullen aanvragen van Oosterhoutse carnavalsverenigingen en aanverwante organisaties uit dit derde deel een bijdrage ontvangen wanneer uit hun aanvraag blijkt dat een eventuele bijdrage het Oosterhoutse carnaval in zijn geheel dient.

Artikel 3: de bijdrage

  3.1
  Gelet op het feit dat de opbrengsten van een parkfeest bepalend zijn voor de hoogte van het derde deel dat bestemd is voor een breed maatschappelijk uitsluitend Oosterhouts doel en een derde deel dat bestemd is voor het Oosterhouts carnaval kan pas na het parkfeest van dat jaar worden bepaald of er sprake kan zijn voor een bijdrage en wat de de hoogte van een eventuele bijdrage kan zijn.
  3.2
  Door het bovenstaande kan op basis van bijdragen in het verleden geen aanspraak worden gedaan op een bijdrage voor het jaar waarin een aanvraag wordt gedaan.
  3.3
  Er is altijd sprake van een éénmalige bijdrage, nimmer van een structurele bijdrage.
  3.4
  In beginsel wordt aan een organisatie slechts eens per drie jaar een bijdrage verstrekt.

Artikel 4: overige bepalingen

  4.1
  De commissie Goede Doelen stelt de aanvragers op de hoogte van het al dan niet verstrekken van een bijdrage onder de vermelding van de reden voor de toewijzing of afwijzing.
  4.2
  Bijdragen worden alleen overgemaakt op een bank- of girorekening. Dit dient een bank – of girorekening te zijn van de organisatie waarvoor de aanvraag is ingediend.
  4.3
  Indien een aanvraag wordt ingewilligd dan zal de aanvrager worden uitgenodigd om met maximaal 2 personen aanwezig te zijn bij de bijeenkomst waar aan de verschillende organisaties op gepaste wijze de bijdrage wordt aangeboden. In beginsel vindt deze bijeenkomst in de maand januari na het parkfeest van dat jaar plaats.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws!

Door op Aanmelden te klikken geeft u toestemming om de gegevens die u heeft ingevuld op te slaan en te gebruiken om u de nieuwsbrief te sturen.